img

(2) จรรยาบรรณในการทำงาน (Code of Conduct)

รายละเอียด

ชื่อเสียงในด้านดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ในปี 2006 Deutsche Post DHL Group ประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และถูกต้องตามกฎหมายโดยการนำหลักจรรยาบรรณในการทำงานมาใช้ เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการทำงานของเราที่ส่งผลกระทบทั้งตัวพวกเรา และงานของเรา